LG-SWH1
LG-SK1
LG-LAS260B
LG-SJ2
LG-SJ4
LG-SJ6
LG-SK6
SOS-PLAYBASEWHITE
SOS-PLAYBASEBLACK
SOS-SUBWHITE
LG-SJ9
SOS-SUBBLACK
SOS-PLAYBARBLACK